תנאי שימוש

תקנון אתר למפיץ מרקטפרו – עודכן בתאריך 22.1.2018

מבלי לגרוע מהסכם שבין הסוכן לבין עדיף- מרקטפרו, להלן תנאי שימוש שיחולו על ההתקשרות בין הצדדים השם והסיסמה שיקבל הסוכן מעדיף הם לשימוש אישי של הסוכן והוא מתחייב שלא להעבירו לאחר, ללא אישור עדיף ובכתב. כל פעולה שתתבצע על ידי הסוכן באזור האישי, יראו אותה כאילו בוצעה על ידי הסוכן בעצמו. ככל שהסוכן סבור, כי מידע המופיע באזור האישי אינו נכון או אינו מדויק, עליו להודיע על כך לעדיף לאלתר. עדיף שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את גובה דמי השימוש מעת לעת, בהודעה בת 30 ימים מראש לסוכן, באמצעות האזור האישי.

 

1. השם והסיסמה שיקבל הסוכן מעדיף הם לשימוש אישי של הסוכן והוא מתחייב שלא להעבירו לאחר, ללא אישור עדיף ובכתב.
2. כל פעולה שתתבצע על ידי הסוכן באזור האישי, יראו אותה כאילו בוצעה על ידי הסוכן בעצמו.
3. ככל שהסוכן סבור, כי מידע המופיע באזור האישי אינו נכון או אינו מדויק, עליו להודיע על כך לעדיף לאלתר.
4. עדיף שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את גובה דמי השימוש מעת לעת, בהודעה בת 30 ימים מראש לסוכן, באמצעות האזור האישי.
5. סוכן המחויב בתשלום דמי שימוש ישלם לעדיף את דמי השימוש, עד ה-15 לכל חודש, עבור החודש העוקב, באמצעות האזור האישי.
6. הסוכן יוכל לשווק, בכפוף לכל דין, כל אחד מהמוצרים שיוצעו במרקטפרו, תחת “האזור האישי” ואשר תהיה לו גישה לשווקם באמצעות המרקטפרו.
7. לעדיף מסור שיקול הדעת המלא, אילו מוצרים לאפשר לסוכן לשווק באמצעות המרקטפרו או להציעם לסוכן באזור האישי ולסוכן לא תהיה כל טענה כלפי עדיף בעניין זה.
8. עדיף תוכל, בכל שלב, לגרוע מהמוצרים המופיעים באזור האישי של הסוכן לפי שיקול דעתה ולסוכן לא תהיה כל טענה כלפי עדיף בעניין זה.
9. הסוכן יוכל להעביר לכל אדם או יישות את הקישורית (לינק) למוצר הרלוונטי, כפי שמופיעה במרקטפרו והצרכן יוכל לרכוש את המוצר ישירות באמצעות מערכת המרקטפרו.
10. יובהר, כי לכל סוכן ישנה קישורית נפרדת, אשר מזהה אותו באופן אישי ורק המוצרים אשר יימכרו באמצעות המרקטפרו, על ידי הקישורית של הסוכן, ייחשבו למוצר או שירות שנמכר בשיווקו של הסוכן.
11. מכירת המוצר, באמצעות הקישורית של הסוכן, תתאפשר כל עוד המוצר מופיע באזור האישי של הסוכן.
12. הסוכן יוכל להציע את המוצר או השירות לצרכן, אך ורק במחיר לצרכן מרקטפרו, כפי שיופיע ביום המכירה, באזור האישי ובמחיר זה בלבד.
13. קבלת חשבונית המס על ידי עדיף מהווה תנאי לקבלת התמורה וכל עיכוב על ידי הסוכן בהעברת החשבונית, עשוי לגרור עיכוב בקבלת התמורה מעדיף ולסוכן לא תהיה כל טענה בעניין.
14. הסוכן יהיה זכאי לקבל את התמורה, רק בגין מכירות שבוצעו בפועל או שירותים שסופקו בפועל ללקוחות ובתנאי שהתמורה בגינן שולמה בפועל על ידי הלקוח. עם זאת, בכל מקרה בו ביטל הלקוח את העסקה או השירות וקיבל על כך החזר כספי, ישיב הסוכן את התמורה שקיבל עבור אותו מוצר או שירות (להלן: “ההחזר”), בתוך 15 ימים מיום שקיבל על כך הודעה מעדיף.
15. בתום ההתקשרות בין הצדדים יינעל האזור האישי ולסוכן לא תהיה עוד גישה אליו ועדיף אינה מתחייבת לשמור איזה מהמידע המופיע באזור האישי.
16. כל קישורית למוצר או לשירות, אשר הוקצו לסוכן, לא יהיו תקפים לאחר תקופת הסיום וככל שתתבצע מכירה של מוצר במרקטפרו, לאחר תקופת הסיום הסוכן לא יהיה זכאי לכל עמלה בגינה.

 

תנאי שימוש ללקוחות מרקטפרו

 1. כללי
  1. חברת עדיף מרקטפרו בע”מ (להלן: “עדיף“), היא הבעלים של אתר זה (להלן: “המרקטפרו“).
  2. כל הרשמה או פתיחת חשבון או מסירת פרטים לעדיף על ידי המשתמש באתר, מהווה הסכמה לתקנון זה.
  3. במידה שמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש בתקנון זה, עליו להימנע משימוש באתר.
  4. הפעולות באתר המרקטפרו, כולל רישום, רכישה, עדכונים, כפופות לתקנון זה.
  5. ספקים ומשווקים שעושים שימוש באתר כפופים גם להוראות ההסכמים בינם לבין עדיף מרקטפרו אשר מרחיבים או מצמצמים את חובותיהם או חובותיה של עדיף ביחסים בינם לבין עדיף.
  6. עדיף שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת והתקנון שיחול בעת הרכישה או הפעולה הוא שיחול (ראה מועד עדכון התקנון).
  7. גם אם יופיעו תכנים הנוגעים לאתר במדיות שונות המידע שיחייב הוא זה שיופיע באתר או במידע שיתקבל מהספק שבמהלך ביצוע רכישה יגבר בכל הנוגע למוצר, טיבו, תכונותיו, האחריות והשירות לגביו, על כך מידע אחר המופיע באתר.
  8. האתר משמש במה לספקים לפרסום מוצרים ושירותים והאחריות לגביהם ולגבי המידע הוא של הספקים בלבד.
  9. אין במידע באתר משום המלצה או חוות דעת בקשר למוצרים או לשירותים ויש לבחון ולעיין בתכונות המוצר או השירות כפי שנמסרים ישירות מהספקים.
  10. לסוכנים או למשווקים שיפעלו מול הצרכנים אין אחריות על המוצרים והמידע לגביהם ויש לפנות בכל מקרה כזה לספקים.
 1. המשתמשים

3.1.      רשאי להשתמש באתר אזרח ישראלי, בגיר (מעל גיל 18) ובהתאם להוראות תקנון זה.

3.2.      על אף האמור לעיל, עדיף רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. 

3.3.      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

3.4     לכל משווק יוקצה שם משתמש וסיסמה (להלן: “פרטי הכניסה“).

3.5     שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ואין להעבירם לאיש, ללא אישור בכתב של עדיף. כל פעולה שתיעשה במרקטפרו, באמצעות פרטי הכניסה, יראו אותה כאילו נעשתה על ידי המשתמש.

 1. תהליך ביצוע רכישה

4.1.      תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-“קנה”, אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה.

האחריות על מילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד ואין ולא יהיו לו כל טענות כלפי עדיף, כתוצאה מאי מילוי פרטים מלאים או מסירת פרטים שגויים.

יובהר, כי אישור תקנון זה, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת  הרכישה.     

4.2.      במקרים מסוימים עשוי הספק לדרוש כמות רוכשים מינימלית כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצע על ידו באמצעות האתר תצא לפועל. במקרים אלו הכמות המינימלית הנדרשת תוצג בבירור, ועל מספר המשתמשים שרכשו את המוצר או השירות, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי הספק וצוינה במרקטפרו, ובתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע על ידי הספק.

4.3.     במקרה כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, בחלוף המועד שנקבע ופורסם על ידי הספק, ובכפוף לקיום מספר מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר או השירות, כאמור לעיל, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא”ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין המוצר או השירות, בצירוף קישור לשובר אשר יקנה את הזכות לפנות לספק בלבד, לשם מימוש הדיל (להלן: “השובר“) ובצירוף חשבונית מס כדין.    

4.4.      אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי הספק, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק למשתמש.

4.5.      כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות וללא חובת הנמקה של עדיף ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

4.6       בכל מקרה שהוא, כל עסקה במרקטפרו נעשית לפי הוראות כל דין. לעדיף לא תהיה כל אחריות לגבי טיב או איכות המוצר, זמן או אופן אספקתו, אחריות למוצר או השירות, תחזוקתו וכו’, כל אלה יהיו באחריות הספק בלבד.

 1. מחירים

5.1.      המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.2.      עדיף  לא מתחייבת שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים במרקטפרו על ידי הספקים הם  המחירים הזולים ביותר.

5.3     לעדיף ולספק שיקול הדעת המלא בדבר שינוי המחירים וזאת ללא התראה או הודעה מראש והרכישה תהיה כפופה למחיר אשר יוצג במרקטפרו בעת ביצוע הרכישה.

 1. שוברים

6.1.     עם ביצוע הרכישה, יקבל המשתמש לתא הדואר האלקטרוני שמסר שובר לצורך קבלת המוצר או השירות. שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהספק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף למסירת פרטים דרושים ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.

6.3.      לא ניתן למכור את השובר.

6.5.      תוקף השובר מצוין על גבי השובר ו/או בפרטי העסקה באתר.

 

 1. ביטול עסקה והחזרות

7.1.      המשתמש רשאי לבטל עסקה בכפוף לכל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן ובכלל זה לעשות כן בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן], והמוצר הוחזר ע”י המשתמש לספק מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם. לגבי שירות – המשתמש רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, לפחות שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי הספק לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהספק, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.

7.2.      על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף 7.1 לעיל, אינה מוקנית במקרים הקבועים בכל דין, ככאלה אשר אינם מזכים בזכות לביטול עסקה.

7.3.      ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות משלוח הודעה ישירות לספק. ביטול עסקה ושיקול הדעת לביטול העסקה, בכפוף להוראות כל דין הוא בסמכות הבלעדית של הספק ורק הוא, וכל טענה ו/או דרישה של המשתמש בנושא זה תהיה אך ורק כלפי הספק.

7.4.      במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע. 

7.5 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמש יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר המשתמש את המוצר לספק במקום שבו קיבל את המוצר.

 1. משלוחים

8.1       הספק רשאי לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו במרקטפרו, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על פי שיקול דעתו של הספק, לרבות באמצעות חברות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל והאחריות על המשלוח או על אספקת המוצר או השירות תהיה על הספק ועל הספק בלבד.

החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

9.1       לקונה, או למי מטעמו, של ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, קיימת האפשרות להחזיר לספק, במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל, למוצר הנמכר, ללא תשלום או תמורה אחרת על כך, בכפוף להוראות כל דין.
9.2       החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על ידי הקונה.

 1. סודיות ופרטיות

10.1.      אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

10.2.      למשתמש ידוע, כי עדיף פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב-1982 וכל התקנות והצווים מכוחו והוא נותן בזאת את האישור לעדיף לעשות שימוש בפרטים שמספר, לרבות מסירתם לצד ג’ וכל המוסר פרטים עושה זאת על אחריותו בלבד.

10.3.    מובהר, כי בביצוע הרכישה או במסירת פרטים לעדיף, נותן המשתמש הסכמה לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לעדיף. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לעדיף, בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה ומסירת הודעה לספק לבדו, לא תיחשב כהודעת הסרה לעדיף.

10.4 עדיף לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

10.5 האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

10.6      משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של עדיף לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

10.7  עדיף תיענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 1. העדר אחריות

11.1.      עדיף אינה צד להתקשרות שתעשה בין הספקים למשתמשים באמצעות המרקטפרו.

11.2.      עדיף אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים.

11.3.      תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי הספק, לצרכי פרסום באתר.

11.4.      החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספק, רמת השירות של הספקים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

11.5.      עדיף שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת, ללא כל חובת הודעה מראש.

11.6.      עדיף לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למשתמש על ידי הספק או מי מטעמו.

11.7.      על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש במרקטפרו, לרבות תכנת אנטי וירוס ולעדיף לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר..

11.8.      המשתמשים יהיו אחראים לכל נזק שיגרם, מכל מין וסוג שהוא, לעדיף או לספקים או למי מטעמם, או למשווקים או מי מטעמם, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמשים.

 1. שימוש בלתי מורשה באתר

12.1.   אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

12.2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

12.3.   אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.  

12.4 עדיף תוכל לחסום כל משתמש משימוש במרקטפרו, כתוצאה מהפרת איזה מתנאי שימוש אלה.

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

13.1.   כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של עדיף או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של עדיף היא אסורה בהחלט.

13.2.    כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

13.3.   אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

13.4.   אף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

 1. הדין החל ומקום השיפוט

14.1.   הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

14.2.   בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

145.3.   מובהר כי האמור בתקנון זה  חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.